Author: lauri
• donderdag, februari 27th, 2014
Al jaren zoek ik in mezelf een verbinding tussen de westerse spiritualiteit en de oosterse, zoals bv het Boeddhisme. In de sangha van de Indiase meester Osho heb ik mijn eerste schreden gezet op het pad van meditatie. Later ben ik in de New Age cultuur terecht gekomen. Ik was een mediamiek kanaal voor gidsen en engelen, toen de godin Isis bij me kwam en ik haar ging channelen. Daarmee kwam ik in aanraking met het Goddelijk Vrouwelijke. Na mijn mediamieke periode ben ik het traject van een westerse sjamaan gegaan. Toen heb ik ook mijn boek geschreven: Het Evangelie van Isis. Maar hoe verbind ik nu al die elementen met elkaar?
Kortgeleden kwam ik een artikel tegen van Tsultrim Allione, een vrouwelijke Lama in de Tibetaanse traditie. Het heet: Prajñaparamita, Sohia and the Feminine Principle . 1 Dat was voor mij heel verhelderend. Het inspireerde mij om het navolgende artikel te schrijven.
In het eerste hoofdstuk van Het Evangelie van Isis heb ik het uitvoerig over Sophia gehad. Ik beschrijf het wereldbeeld van de Gnostiek, die in Egypte haar ontstaan vond. De Joodse gnostici in de Egyptische stad Alexandrie drukten namelijk hun inwijdingsweg uit in de mythe van Sophia. Sophia is het Griekse woord voor “Chokmah”, de Joodse godin van Wijsheid.
Nu wordt het verhaal van Sophia gekenmerkt door een terminologie die op z’n minst verwarrend is, en voor mij als vrouw denigrerend aandeed. Kort gezegd komt het hier op neer: Sophia wordt opgedeeld in twee aspecten, het ene is een zuiver, hemels aspect en het tweede een aards, zondig aspect, Achamoth genoemd. Dit lagere aspect van Sophia moet gered worden door de man, namelijk de Zoon van haar Vader in de hemel. Deze daalt als de Bruidegom neer in het stof en haalt Achamoth uit de duisternis, waarin ze leeft. Daardoor wordt haar naam weer Sophia en is ze opnieuw welkom in haar Vader’s huis.
Op deze wijze legden de toenmalige gnostici de inwijdingsweg van de mens uit in symbolische vorm. Maar binnen dit verhaal wordt het vrouwelijke aspect afgeschilderd als ondergeschikt aan het mannelijke en daardoor is het moeilijk te verstaan. Immers, als deze beide aspecten ongelijkwaardig zijn, hoe kan er dan een zuivere eenheid ontstaan? Deze discrepantie heb ik in het eerste hoofdstuk laten zien. Het beeld-en woordgebruik van de gnostische mythe zorgt voor verwarring en belemmert het zicht op de ware betekenis van de Gnostiek. Die betekenis gaat namelijk over het Heilig Huwelijk als de verbinding, niet alleen tussen het innerlijke vrouwelijke en innerlijke mannelijke, maar ook tussen de ziel en het lichaam, tussen binnen en buiten. Door dit huwelijk wordt de dualiteit overstegen en komt de mens tot heelheid.
Het boeiende van de vergelijking tussen culturen is dat er vaak dwarsverbanden zichtbaar worden, waardoor we tot een beter begrip komen. Tsultrim Allione vergelijkt de godin Sophia met de godin Prajñaparamita, uit Zuid-India. Daar wonen van oudsher de Dravidiërs, een volk met een matriarchale traditie. De verering van Prajñaparamita bestond waarschijnlijk al bij deze Dravidiërs en is via de Boeddhistische geleerde Nagarjuna toegevoegd aan het Mahayana-Boeddhisme.
Dit vond plaats rond dezelfde tijd als de opkomst van Sophia in de Mediterrane wereld, namelijk aan het begin van het eerste millenium van de christelijke jaartelling. Je zou het kunnen zien als de gelijktijdige herrijzing van de Grote Moeder in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Maar ook is er mogelijk sprake van een andere connectie tussen deze twee ver-verwijderde gebieden. In Amaravati, het gebied van Andra Pradesh, waar de Dravidiërs vandaan komen, staat namelijk een Boeddhistische stupa, die gekenmerkt wordt door een architectuur die zowel Dravidische als Griekse kenmerken heeft en dan met name Alexandrijnse. Dat zou kunnen betekenen dat er contact was tussen deze twee plaatsen: Alexandrië en Amaravati. En wederzijdse beinvloeding is dan zeker niet uitgesloten.
Net als Sophia wordt Prajñaparamita gezien als de draagster van innerlijke wijsheid. Het woord prajña betekent: “Grote Kennis” en wijst op een direct inzicht in de ware natuur van de werkelijkheid. Net als Sophia werd ze genoemd ”moeder”. In de Boeddhistische cultuur: ”Moeder van de Boeddha’s”. Zo was Sophia in wezen de Moeder van de gnostici.
Sophia was verbonden met de kosmische wet, en Prajñaparamita met de dharma. Hier is enige toelichting op z ‘n plaats. Sophia is de draagster van de wet, ook wel genoemd de waarheid, een kwaliteit die ze heeft overgenomen van de Egyptische godin Ma’at. Het gaat hierbij niet alleen om uiterlijke ‘regels’, maar veel meer om een innerlijke houding van respect voor al wat leeft. Dit rechtvaardigheidsgevoel, de wet van Ma’at komt in het oude Egypte rechtstreeks voort uit het matriarchale clanbewustzijn dat tot de 12e eeuw v. chr. de omgangsvormen in de samenleving bepaalde. Het begrip dharma, dat bekend is in de oosterse wereld, heeft vele betekenissen waaronder: de kosmische orde als basis voor het menselijk leven. We zien hier dat het oerbesef van hoe met elkaar om te gaan vanuit een innerlijk weten van de kosmische werkelijkheid, een collectief gegeven is in het bewustzijn van de hele mensheid, want het duikt op in allerlei culturen.
Zoals ik verderop in mijn boek heb aangegeven, werd Sophia in haar tijd sterk vereenzelvigd met Isis. Je zou zelfs met enige voorzichtigheid kunnen zeggen: Sophia is de Joodse Isis. De Joodse Gnostiek, die de basis was van het oerchristendom, is in Alexandrië geboren. ( zie hoofdstuk twee). In de toenmalige Egyptisch-Griekse wereld was Isis eveneens herboren als de Grote Moeder die zij was in de Neolitische tijd. In het Neoliticum was zij het beeld van de gehele schepping, werd gezien als: “de deur of poort naar een verborgen dimensie van zijn dat haar baarmoeder was, de eeuwige bron en regenerator van het leven”.2
Bij de creatie van de mythe van Sophia is teruggegrepen op het toen zeer bekende verhaal van Isis, die haar Osiris zoekt op haar tocht over de aarde, als symbool van het zoeken van de mens naar eenheid. Maar in de mythe van Sophia zijn enkele wezenlijke dingen omgedraaid. In plaats van de grote, magische Isis, heerseres over leven en dood, die zelf haar geliefde tot leven wekt, is het geworden een Sophia die gered moet worden door haar Bruidegom. Aan de ene kant wordt Sophia dus door de gnostici vereerd als de Grote Moeder, aan de andere kant wordt ze verdeeld tussen een ‘hoger’en een ‘lager’deel en is verworden tot een hulpeloze, dolende vrouw.
Aan de vergelijking met Prajñaparamita kunnen we aflezen dat Sophia oorspronkelijk, net als Isis, bekend was als De Bron van het Zijn. Niet als de dwalende, verloren godin, maar als de wetende; als de heelheid Zelf. En dan bestond de inwijdingsweg van de gnosticus uit de terugkeer naar de ongebroken eenheid van het Goddelijk Vrouwelijke. Of, zoals Tsultrim Allione het zegt: “… We beginnen contact te maken met onze ware natuur: onuitsprekelijk, onvoorstelbaar en zonder lokatie, zonder illusie, maar spontaan aanwezig. Het omkeren van ons verloren zelf naar binnen en de herkenning van de Grote Moeder van wie we gescheiden zijn geraakt, is waarschijnlijk de meest essentiële reis die ieder van ons ooit zal maken.”
Er is nóg een overeenkomst tussen Sophia en Prajñaparamita. We weten dat het Boeddhisme geen gepersonificeerd godsbeeld kent. Het gaat om het vinden van de goddelijke kern in onszelf. Er is geen autoriteit ‘boven’ of buiten ons, die gezag draagt. De karakteristieken van de oude godinnen en goden worden dan ook vooral gezien als kwaliteiten. Dat geldt evenzo in de Gnostiek, die wordt gezien als de kennis van het hart, de innerlijke openbaring. Doel is om de onbewuste staat van de mens te transformeren in een staat van ontwaakt bewustzijn. Daarbij is er geen behoefte aan geestelijke leiding van buitenaf of verering van een godsbeeld; het beschouwen van de innerlijke wereld is voldoende. Tot grote ergernis van de Kerk accepteerden de gnostici geen andere dan de innerlijke autoriteit. Gnostici proberen dieper te gaan dan welk beeld of personificatie dan ook van goddelijkheid, en kunnen die alleen verwoorden als Licht, dat uitsluitend kan worden waargenomen als een innerlijke ervaring. Het Vrouwelijk Oerbeginsel, zoals Sophia en Prajñaparamita, worden in beide culturen identiek omschreven: oorspronkelijk, alomvattend,vormloos en ondefinieerbaar; niet in woorden uit te drukken. Als zodanig vertegenwoordigen zij beiden het begrip “the Ground of Being”, de Bron van het Zijn.
Dit besef, namelijk dat de Bron van het Al in essentie vrouwelijk is, leidt tot een radikaal andere visie dan die waarmee ik ben opgevoed. Niet is de Godin “de vrouw van”, zoals Hera de vrouw was van Zeus. Ook is zij niet “de dochter van God”, zoals Ma ‘at en Sophia. Sterker nog, zij is evenmin ”het vrouwelijk aspect van God”. Nee, zij IS God, het goddelijke. Zij, de Godin, is de verbeelding, het symbool van het Al, de Oorsprong, de Creatrix, de Kern. Dit besef betekende een omwenteling in mijn denken, in mijn spiritualiteit. Maar daarover gaat het volgende artikel: De weg terug: van de Vader naar de Moeder.
2“The Myth of the Goddess”van Anne Barings & Jules Cashford, pag. 165.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses

 1. 1
  Annelie Boogerd 
  donderdag, 9. oktober 2014

  Dit is een prachtige aanvulling op de Roman (gebaseerd op visioenen) “In Persphone’s armen” van Debora Zachariasse. Dit boek beschrijft heel mooi het tempel leven van circa 5000 jaar geleden. En hoe de priesteressen poogden de kennis veilig te stellen om na de “donkere periode” weer op te kunnen bloeien. Op dit moment borrelt de lang vergeten kennis weer op. Zowel op dit soort sites op internet als inmiddels in de samenleving zelf. Er bloeien steeds meer initiatieven op van burgers die zelfstandig problemen oplossen, zowel op het gebied van zorg, als van duurzame energie en andere milieuproblemen. Dit wordt ook wel de participatieve samenleving genoemd, of doe democratie. Het is nog vallen en opstaan, samen doen leidt helaas ook weer tot uitsluiten. Enkele interessante minicollege’s zijn te vinden op omooc.nl (waar is de overheid van) waar verschillende vooraanstaande denkers schetsen hoe zij de transitie naar de energieke samenleving zien. Het zijn, naar mijn mening, allemaal aspecten van de zoektocht naar een nieuwe vorm van een partnerschapssamenleving. Waar we allemaal naar onze eigen talenten onze steentjes aan bijdragen. Waar veel meer waardering is voor de vrouwelijke aspecten is dan nu, en deze in balans zijn met de mannelijke aspecten. En deze twee samen in harmonie en synergie de partnerschapssamenleving vorm geven.

 2. Hallo Annelie,
  Dank voor je bijdrage. Ik heb nog niet de tijd gehad om de minicollege’s te bekijken, die jij aanbeveelt. Maar toch moet mij een ding van het hart.De participatiesamenleving zoals die door onze huidige overheid wordt uitgeroepen is in mijn ogen iets wezenlijk anders dan de partnerschapssamenleving waar ik het in mijn boek en anderen vóór mij, het over hebben. De participatiegedachte wordt namelijk van bovenaf opgelegd door een kabinet wat vanwege bezuinigingen de collectieve voorzieningen afbouwt. Dat gat moet de burger dan zelf invullen vanuit een bittere noodzaak. Een partnerschapssamenleving komt van binnenuit de samenleving zelf, is geënt op een cultuur van gelijkwaardigheid en wordt om zo te zeggen van beneden naar boven vormgegeven. Nu wil ik niet ontkennen dat er tal van particuliere initiatieven ontstaan, bv in de kunstsector. Dat is prima natuurlijk. Maar daar waar het een verplicht, want noodzakelijk, karakter draagt is het bepaald niet emancipatoir. Als voorbeeld neem ik de zorg. Door thuiszorgorganisaties worden tienduizenden medewerkers, voor het overgrote deel vrouwen, ontslagen. Misschien worden sommigen later weer aangenomen tegen een lager loon en het ontbreken van rechten. Tegelijkertijd wordt er een nog zwaarder beroep gedaan op mantelzorgers, ook bijna allemaal vrouwen. Veel meer vrouwen zullen daardoor genoodzaakt zijn hun baan op te zeggen, omdat ze het anders niet volhouden. Het is aangetoond dat mannen minder gauw hun carrière opbreken om te gaan mantelzorgen. Dus: vrouwen treden massaal terug uit het economisch systeem, of moeten voor een schijntje werken.Wat wij vrouwen verworven hebben aan rechten en posities in onze samenleving, gaat hierdoor naar verwachting in rap tempo verloren.
  Het is de neoliberale stroming die een terugtredende overheid aanhangt.Zij huldigt de opvatting dat de overheid niet langer onze moeder of vader is , die de problemen wel oplost. Maar in het meer sociale model ziet dat er heel anders uit, namelijk: de overheid is door het volk gemachtigd om collectieve voorzieningen in het leven te roepen en te houden, zoals openbaar vervoer, goede zieken- en ouderenzorg, alsmede voor andere zwakkeren in de samenleving, goed onderwijs etc. Deze machtiging door het volk neemt de plaats in van het “ieder voor zich”, wat versnippering, ongelijkheid en onzekerheid in de hand werkt. Participatie houdt in het (mogen of moeten) meewerken aan een al bestaand systeem, dat van bovenaf is opgelegd. Daarmee is het in aard en wezen een patriarchaal model. Partnerschap is iets wat we nog moeten (her-)ontdekken en leren toepassen in de praktijk. Het vergt een complete omwenteling van onze cultuur, van ons denken. Misschien komt het ervan. Ik hoop met jou, dat het in onze wereld die kant op gaat.

 3. 3
  Annelie Boogerd 
  woensdag, 15. oktober 2014

  Hallo Lauri,

  Ik bedoelde de echte initiatieven uit de samenleving zelf, zoals energie coöperaties van burgers die zelf samen hun stroom opwekken. En de maatschappelijk ondernemers die zelf hun steentje bijdragen om een duurzaamheidsprobleem op te lossen, zoals bijvoorbeeld voedselmarkt.nl. Een klein nieuw bedrijf dat partijen voedsel waar opeens geen koper (meer) voor is, via internet bekend maakt, zodat andere ondernemers die op zoek zijn naar dat soort voedsel weten dat het beschikbaar is en kunnen besluiten dit te kopen, lang voordat het bedorven is (want dan ben je veel te laat). Dit alles geheel buiten de geijkte paden en systemen.
  Ik bedoelde de zeker niet nieuwe zorgwet, ik ben het helemaal met je eens dat dat gewoon een patriarchale invulling is van de de term participatie maatschappij. Je kritiek daarop is helemaal terecht.
  Wat ik opvallend vond in jou boek het evangelie van Isis dat ca. 2000 jaar geleden in Alexandrie een zelfde soort hoop heerste op betere tijden die ik (en met jij velen) nu ook heb. Maar de Romeinen klopten als het ware al op de deur. In het heden is het Midden Oosten een brandhaard (IS!) en zijn er vele andere “patriarchale” conflicten in de wereld. En ook de nieuwe zorgwet is zo’n patriarchale tegenkracht. Anderzijds leert de transitieleer ons dat op het kantelpunt van een grote systeemverandering (ook wel transitie genoemd) de tegenkrachten van het oude het grootste zijn. Het afbreukrisico is op dat moment ook heel groot, dat steunt mij dan weer in mijn gedachte om die kleine nieuwe initiatieven te steunen waar dat in mijn vermogen ligt. Alle beetjes helpen tenslotte. In die kleine (en soms al grotere) initiatieven liggen wat mij betreft al mooie kiemplantjes van de partnerschapssamenleving. Het is helemaal waar dat we nog in de (her)ontdekkingsfase zijn, dat gaat meestal met vallen en opstaan.

 4. Mooi gezegd, Annelie!
  De transitieleer ken ik (nog) niet. Maar ik zie het ook: de oude krachten van het patriarchaat zijn heel sterk; het patriarchaat vecht tegen het patriarchaat en zo kunnen ze zichzelf vernietigen. Het is heel erg dat het zoveel slachtoffers vergt. Ook de aanval op vrouwen en vrouwelijkheid is excessief. Maar de andere kant is: het verlangen en de roep naar de ware vrouwelijkheid wordt steeds sterker. Vandaar die initiatieven tot samenwerking, het ontwikkelen van een basiseconomie waar de mensen zelf zeggenschap over hebben, etc. We leven op een kantelpunt. Wat kunnen wij zelf doen? Voor mij geldt: kijken naar de positieve dingen die gebeuren en me blijven richten op de goedheid van het leven.

 5. 5
  annine van der meer 
  woensdag, 26. augustus 2015

  Lieve Lauri,

  Wij zijn elkaar uit het oog verloren en dat is jammer. Zou je met mij per -email even contact kunnen leggen?

  Dank je wel. In zusterschap

  Annine

Leave a Reply